allow yourself to be open

#whatthepresentis allow yourself to be open for the possibility of change trey edwards ©2018 #thepresentis ...

go outside yourself to listen go inside yourself to speak

the present is go outside yourself to listen go inside yourself to speak trey