allow yourself to be open

#whatthepresentis allow yourself to be open for the possibility of change trey edwards ©2018 #thepresentis ...